قابل توجه نویسندگان محترم ، دبیرخانه الکترونیکی دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت پس از اعلام نتایج داوری چکیده مقالات فعال خواهد شد و نویسندگان می توانند در صورت پذیرش چکیده مقاله، اصل مقالات خود را مطابق با تقویم کنفرانس از طریق صفحه شخصی خود ارسال نمایند.
آن دسته از نویسندگان که موفق به ارسال چکیده مقاله خود در مهلت ویژه ارسال چکیده مقاله نشده اند این فرصت را دارند که در بازه زمانی یکم لغایت پانزدهم آبان ماه مقاله خود را به صورت یکجا و کامل به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
www.Qec.ir